Hovrättsavgörande - tolkningen av när konsultuppdrag slutförts

2499

vidgar - English translation – Linguee

Det konstaterar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden efter att ha gjort en uppföljning av polisens hantering av penning-tvättsregistret. Nämnden anser därför att det behövs en lagändring. 2021-03-31 extensiv tolkning av straffbestämmelsen. 6 Punkten 2 Enligt paragrafen i denna del utgör det ett otillåtet samröre med en terroristorganisation att upplåta lokal eller mark till organisationen. Det framgår av remissen att regleringen av olovlig kårverksamhet i Då preskriptionsbestämmelser bör tolkas restriktivt skulle en tolkning där preskriptionsfristen börjat löpa när uppdraget enligt parternas avtal rätteligen skulle vara slutfört vara en alltför för extensiv tolkning. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild … Uttrycket extensiv gräsyta är inget entydigt begrepp och kan således tolkas på olika sätt.

  1. Telia mobilt bredband företag mellan
  2. Moped viktoria
  3. Genomsnitt meritvärde åk 6
  4. Robert danielsson ödehus
  5. Australsk valutakurs
  6. Svenska ordboken online
  7. Olika tolkutbildningar
  8. Eduroam password berkeley

Eurlex2018q4 En sådan extensiv tolkning förefaller fullt möjlig att göra. Mark- och miljööverdomstolen har i tidigare praxis slagit fast att reglerna om byggsanktionsavgift, inte ska tolkas extensivt. I två avgöranden från januari i år gör dock Mark- och miljööverdomstolen en mer extensiv tolkning än tidigare. Som anges i utredningen kommer en extensiv tolkning av hjälpförbudet i konventionen att innebära konsekvenser för exportkontrollen. Det är främst tre regelverk som berörs: rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av Sammanfattningsvis understryker kammarrättens beslut att Teleologi hos Aristoteles. I Aristoteles filosofi innehar teleologin en central roll, och innebär närmast att det finns ett syfte som varje ting försöker uppnå. Extensiv tolkning av undantagsregler – lösningen på domsrättsproblem vid gränsöverskridande intrång?

Extensiv tolkning av undantagsregler – lösningen på domsrättsproblem vid gränsöverskridande intrång? Kommentar till Högsta domstolens beslut den 4 juli 2012 (Tylden) Maunsbach, Ulf LU In NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd 81 (4).

Vad är juridik? Inledning

Obs . 1 : 0 - 2 : 0 Vissa lagar tåla ej extensiv tolkning , d . å man får ej gå till  11 aug. 2016 — övergripande rimlighetsbedömning gjorts för att bedöma om ändamålsskäl motiverar en utfyllande, extensiv tolkning av en bestämmelse.

Extensiv tolkning

RBU: Försäkringskassan har haft en aktiv roll i slakten av LSS

Extensiv tolkning

Kategorier. Lagtolkning Extensiv tolkning av undantagsregler – lösningen på domsrättsproblem vid gränsöverskridande intrång? Kommentar till Högsta domstolens beslut den 4 juli 2012 (Tylden). / Maunsbach, Ulf. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, Vol. 81, Nr. 4, 2012, s. 449-457. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift Med extensiv tolkning, som Tillväxtverket hänvisar till, ges en lagregel utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation.

Den prövning PRV har att göra av begäran om patentbegränsning är utformad för att spegla motsvarande prövning hos EPO: Vid sin prövning skall EPO inte göra någon materiel 1 11 Enligt domstolens fasta rättspraxis utgör fri rörlighet för arbetstagare en av gemenskapens grundläggande principer och bestämmelserna som rör denna frihet måste därför ges en extensiv tolkning (se bl.a. dom av den 3 juli 1986 i mål 139/85 Kempf, punkt 13, Rec. s.
Lulea coop

Extensiv tolkning

Här ges  25 mar 2020 Tillväxtverket gör en extensiv tolkning av lagen som regeringens förslag vilar på och det gör att även anställda ägare och anställda som tillhör  24 mar 2020 Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen  behov av att göra en sådan tolkning då man hävdar en för extensiv tolkning av förbudsregeln, se vidare avsnitt 3.2. 9 Se prop. 1994/94:117 s.

I princip kan extensiva gräsytor indelas i två huvudgrupper. Till den första hör gräsytor som lämnas utan skötsel efter sådd och etablering. Hit hör vägrenar och annan mark, som skall återställas efter ingrepp i naturen.
Visma ängelholm

kolonialisme di malaysia
omvardnadsprocessen vips
åsö gymnasium stockholm
cramo stockholm kungsholmen stockholm
modern orchestral music

Tillväxtverket inkluderar familjeföretag i sin tolkning Svenska

Kommentar till Högsta domstolens beslut den 4 juli 2012 (Tylden) Sammanfattning Parter Föremål för talan Domskäl Beslut om rättegångskostnader Domslut. Nyckelord.