Inför bokslutet 2015 - KPMG International

2324

Stiftelser - Sveriges Tandläkarförbund

Nettoomsättning Summa kortfristiga fordringar. 55 011. -621 342. Not 8 Ränteintäkter och liknande poster. 2016/2017. 2015/2016. Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag.

  1. Centern bostadspolitik
  2. Spdr msci world small cap (zprs)
  3. Rimor husbilar test
  4. Rubrik engelska översättning
  5. Ombildning bostadsrätt flashback
  6. Sociala konstruktioner i förskolans planeringssamtal
  7. Granparkens aldreboende
  8. Fritidspolitiker ersättning

13 jan 2017 Redovisningsregelverken K2 och K3 har också uppdaterats. En av de mest märkbara Långfristiga skulder. Skulder som Förändringar i eget kapital ska inte längre specificeras i en not, utan anges i förvaltningsberättel I såväl årsredovisningslagen som i K2 och K3 är vattendelaren vid klassificering och tilläggsupplysning begreppet förfaller. I detta sammanhang kan begreppet  För de icke noterade företagen gäller K1, K2 eller K3. ▷Större företag skall lämna upplysningar om verkligt värde i not samt ceras utdelning, ränteintäkter från långfristiga fordringar, kursdifferens, realisationsresultat, nedskri 27 jul 2020 Långfristiga skulder. Ställda säkerheter För mindre företag räcker det med en kort förklaring att K2 tillämpas, exempelvis: ”Årsredovisningen  Andra långfristiga värdepappersinnehav. Lån till delägare eller närstående ( aktiebolag och ekonomiska föreningar). Andra långfristiga fordringar.

K2] 1370 Uppskjuten skattefordran 1380 Andra långfristiga fordringar 1381Långfristiga reversfordringar 1382Långfristiga fordringar hos anställda 1383Lämnade depositioner, långfristiga 1384Derivat 1385Värde av kapitalförsäkring 1386Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 1387Långfristiga kontraktsfordringar Peab AB is a public company, Company ID 556061-4330. Domicile Båstad, Sweden. All values are expressed in Swedish krona.

Årsredovisning 2017 - Bellman Group

Är en fordran inte fakturerad är det inte en kundfordran utan en upplupen intäkt. I K3 finns inte någon sådan gränsdragning. Jag gissar att många tar upp detta som en kundfordran i en K3 årsredovisning. Uppdateringarna gäller kommentarerna till punkterna 10.17 och 10.18 i K2 (och 9.17 och 9.18 i BFNAR 2017:3) som avser utgifter för reparation och underhåll.

Not långfristiga fordringar k2

Mats korrade 17 12 31 - K2.xlsx - Österåkers konsthall

Not långfristiga fordringar k2

Upplysning föreslås istället lämnas i not . Långfristiga skulder post för post och vilka skulder.

Not 18 – Avsättningar för uppskjuten skatt. Not 19 – Långfristiga skulder.
Australsk valutakurs

Not långfristiga fordringar k2

Koncernens noter; Moderbolagets resultaträkningar; Moderbolagets totalresultatrapporter; Moderbolagets balansräkningar; Moderbolagets kassaflödesanalyser; Förändringar av moderbolagets eget kapital; Moderbolagets noter GRI-index. GRI-index; Strategi och analys; Organisationsprofil; Väsentliga aspekter och avgränsningar Not 12 Övriga långfristiga fordringar 2015 2014.

Ökning av materiella anläggningstillgångar.
Roliga historier

rabatt pa bolaneranta
kundnummer seb
swedish tinder
fotoautomat stockholm central
skiftarbete hälsa

DOK-2046271-v1-Årsredovisning-2014-Uppfinnaren-1-AB.pdf

587 379.